Hjemmearbejde

Forstå de regler og krav, der gælder, når medarbejderne arbejder fra hjemmearbejdspladsen.

Arbejdsmiljø blå
21 maj 24

Nogle arbejdsfunktioner giver medarbejderne mulighed for at have deres arbejdsplads i eget hjem. Rigtig mange, både arbejdsgivere og medarbejdere, ser efterhånden denne mulighed som meget interessant for deres arbejdsliv.

Mange medarbejdere finder det nemmere at koncentrere sig omkring opgaverne når de arbejder hjemme og er dermed mere effektive. Samtidig kan det være en mulighed for bedre at kunne organisere forholdet mellem arbejde- og familieliv. 

Hovedreglen er, at arbejdsmiljølovgivningen gælder, når den ansatte udfører arbejdet hjemmefra. Men visse regler gælder kun i begrænset omfang. Det drejer sig om reglerne vedrørende:

 • Arbejdsstedets indretning

 • Arbejde ved computer

 • Virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde, og

 • Hvileperiode og fridøgn

Arbejdsmiljølovgivningen regulerer ikke omfanget af den ansattes arbejde i hjemmet. Omfanget skal derimod fremgå af aftaler mellem virksomheden og medarbejderen, kollektive aftaler eller traditioner, der er Arbejdstilsynet uvedkommende. Arbejdsgiveren har altid ansvaret for at regler overholdes og at medarbejderen har en sikker og sundhedsmæssig forsvarlig arbejdsplads. Medarbejderens medvirken til at dette overholdes har selvfølgelig stor betydning, når arbejdet foregår i hjemmet fordi arbejdsgiveren ikke har ret til at kontrollere arbejdsforholdene i medarbejderens hjem. Arbejdsgiveren har heller ikke ret til at bestemme bygningens indretning mv.

Ved indretning af hjemmearbejdspladsen skal følgende tages i betragtning:

Arbejdsmiljølovgivningens krav til indretning af hjemmearbejdspladsen, når

 • Arbejdet i hjemmet foregår i hele arbejdstiden, eller

 • Arbejdet i hjemmet foregår regelmæssigt, og arbejdstiden i den ansattes hjem mindst svarer til en dag pr. uge.

Arbejder medarbejderen hjemme i mindre omfang stiller arbejdsmiljølovgivningen ikke krav til indretningen af hjemmearbejdspladsen.

Hjemmearbejdspladsen skal have passende inventar, så arbejdet, re. ovenstående, kan udføres forsvarligt. Det betyder bl.a. at inventaret skal være tilpasset medarbejderen.

Kræver arbejdet særlig belysning, skal der være en arbejdslampe til rådighed.

Ved computerarbejde skal placering af skærm og kunstige lyskilder koordineres for at undgå generende blænding og reflekser på skærmen. Vær især opmærksom på ikke at placere skærmen så blænding fra vinduer og sol undgås.

Sørg for at der er taget hensyn til følgende og at arbejdsgiver og medarbejder har haft en dialog omkring dette:

Arbejde ved skærm kræver:

 • At der er tilstrækkelig plads til hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser.

 • At arbejdsbord, stol, skærm, belysning er tilpasset medarbejderen i samarbejde med denne.

 • At medarbejderen har ret til at undersøgt syn og øjne.

 • At medarbejderen har ret til specielle synskorrigerende hjælpemidler, hvis en synsundersøgelse viser at det er nødvendigt.

 • At arbejdsgiveren sørger for at medarbejderen afbryder skærmarbejdet med regelmæssige pauser.

Ovenstående aftales mellem arbejdsgiver og medarbejder og det er arbejdsgiverens pligt, løbende, at følge op på at medarbejderen indretter sin hjemmearbejdsplads hensigtsmæssigt således at medarbejderen arbejder sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Løbende dialog omkring arbejdet på hjemmearbejdspladsen er vigtig da arbejdsgiveren ikke kan udarbejde APV i den enkelte medarbejders hjem. Dialogen, arbejdsgiver og medarbejder træder i stedet. Ligeledes har Arbejdstilsynet som udgangspunkt heller ikke ret til at lave tilsyn i medarbejderens private hjem. Arbejdsgiveren er ansvarlig for dialogen med Arbejdstilsynet omkring hjemmearbejdspladser og overholdelse af love og regler.

Arbejdsgiverens og lønmodtagernes organisationer kan indgå aftaler om hvileperiode og fridøgn, når den ansatte delvist arbejder hjemme, og når:

 • arbejdets udførelse er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og

 • den ansatte som udgangspunkt får tilsvarende kompenserende hvileperioder og fridøgn.

Der er ingen fast nedre grænse for fravigelsen af de almindelige regler om hvileperiode og fridøgn. Arbejdets udførelse skal dog være sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig, hvilket beror på en vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Find yderligere information