Vedtægter for fuldt medlemskab

KAP. 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL M.V.

§ 1

Foreningens navn er: DANSK MODE & TEXTIL.

Foreningen er en videreførelse af Dansk Textil & Beklædning og Textil- og Beklædningsindustrien.

Foreningens hjemsted er Herning Kommune.

Foreningens medlemmer kan være:

 1. Overenskomstmedlemmer (sektion 1)

 2. Servicemedlemmer (sektion 2)

Foreningen er indmeldt i Dansk Arbejdsgiverforening, og den og dens medlemmer med overenskomstmedlemskab er forpligtet til at respektere Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter og bestemmelser.

Servicemedlemmer er i henhold til DA’s terminologi og definition at betragte som associerede virksomheder.

I foreningen er der endvidere i overensstemmelse med Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter etableret en faglig hjælpefond med selvstændige vedtægter. Dansk Mode & Textils ”overenskomstmedlemmer” er underkastet disse vedtægters bestemmelser. Den faglige hjælpefond benævnes Dansk Mode & Textil’s konfliktfond.

§ 2

Foreningens formål er på tværs af tekstil- og beklædningsbranchen gennem organisatorisk fællesskab at virke for medlemmernes nationale og internationale interesser, herunder at styrke deres konkurrenceevne, produktivitet og omdømme.

Til fremme af ovennævnte formål varetager foreningen:

 • kontakt til offentlige myndigheder og politikere for varetagelse af brancheinteresser

 • brancherettet informations- og rådgivningsvirksomhed indenfor områder fastlagt af bestyrelsen

 • afsætningsfremmende tiltag

 • løn- og overenskomstforhandlinger over for fagforeninger og fagforbund såvel på branchens som på det enkelte ”overenskomst medlems” vegne

 • uddannelsesmæssige opgaver, der sigter mod at sikre virksomhederne adgang til kvalificeret arbejdskraft samt relevant efteruddannelse

 • oplysningsvirksomhed vedrørende miljøforhold

 • efter bestyrelsens beslutning enhver anden fællesopgave.

Foreningen kan efter beslutning fra bestyrelsen påtage sig specielle opgaver af branchemæssig karakter for virksomheder / grupper af virksomheder.

Foreningen kan efter beslutning fra bestyrelsen etablere nye medlemskabstyper og sektioner, når der i den sammenhæng ikke gives indflydelse i forhold til vedtægter, valg osv.

Bestyrelsen kan - på foreningens vegne - med henblik på opnåelse af de anførte formål tilslutte sig andre nationale og internationale organisationer.

Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning uddele midler til almennyttige og velgørende formål, herunder primært brancherelaterede formål af uddannelsesmæssig eller kulturel art.

KAP. 2. MEDLEMSFORHOLD M.V.

§ 3

Som medlem af foreningen kan optages enhver virksomhed, som driver produktion eller handel inden for eller har relation til den danske tekstil- og beklædningsbranche.

Indmeldelse kan ske til en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober.

Virksomheder med overenskomst kan alene optages som ”overenskomstmedlemmer”, med mindre at virksomheden samtidig er medlem i anden organisation, der dækker overenskomst, konfliktunderstøttelse samt DA-medlemskab.

Ejer en medlemsvirksomhed mere end halvdelen af en anden virksomhed inden for branchen, kan bestyrelsen bestemme, at denne anden virksomhed tillige skal omfattes af medlemsforholdet.

Ejes en medlemsvirksomhed af en anden virksomhed inden for branchen, kan bestyrelsen betinge medlemskabets oprettelse eller fortsættelse af hovedvirksomhedens indmeldelse.

§ 4

Udmeldelse af foreningen skal foretages skriftligt og kan kun ske til en 1. juli og med mindst 6 måneders varsel. Ingen udmeldelse kan dog få virkning under en arbejdskonflikt, eller før der er hengået mindst 2 år efter, at det pågældende medlem har modtaget understøttelse fra konfliktfonden.

Såfremt en medlemsvirksomhed ophører, kan udmeldelse af foreningen dog finde sted med virkning fra udgangen af det kalenderkvartal, i hvilket ophør sker.

§ 5

Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, når bestyrelsen eller 25 medlemmer indstiller det til en generalforsamling, og det her vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, efter at dette punkt er blevet optaget særskilt på dagsordenen. Generalforsamlingens afgørelse er endelig og inappellabel.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når medlemmet ikke længere opfylder betingelserne for at blive optaget som medlem af foreningen.

Administrationen kan ekskludere et medlem, når medlemmet er i restance for 2 kvartaler eller mere og sædvanlig rykningsprocedure er gennemført.

§ 6

Medlemskabets ophør frigør ikke den pågældende medlemsvirksomhed for forpligtelsen til at betale kontingent for hele den tid, som medlemskabet har varet. I tilfælde af eksklusion til og med det kvartal, i hvilket eksklusionen er sket. Et medlemskabs ophør giver ikke det udtrædende medlem krav på udbetaling af nogen del af foreningens og/eller konfliktfondens formue. Tilsvarende gælder, såfremt medlemskabets ophør sker i forbindelse med flytning til anden organisation.

KAP. 3. KONTINGENT

§ 7

I indskud til foreningen betaler ethvert medlem ved sin indtræden et beløb, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.

Indskud til Dansk Arbejdsgiverforening og konfliktfondene betales i overensstemmelse med de herfor vedtagne bestemmelser.

§ 8

Kontingentet til foreningen beregnes og opkræves i h.t. bestyrelsens vedtagne kontingentregulativer for de respektive medlemstyper.

Kontingentregulativet for ”overenskomstmedlemmer” skal til enhver tid være i overensstemmelse med Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter.

Ethvert ”overenskomstmedlem” er forpligtet til i overensstemmelse med Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter og bestemmelser at tilsende foreningen lønningsliste eller andet godkendt lønmateriale, der benyttes dels til kontingentberegning og dels til beregningslønstatistik, der tilsendes hver medlemsvirksomhed.

Løn- og omsætningsoplysninger kan kræves bekræftet af en statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 9

Det årlige kontingent til foreningen fastsættes af bestyrelsen.

KAP. 4. LEDELSE

§ 10

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

Mødeberettigede på generalforsamlingen er de af hvert medlem befuldmægtigede repræsentanter fra medlemsvirksomheden. Kun 1 repræsentant for hver medlemsvirksomhed kan have stemmeret. Det er tilladt ved skriftlig fuldmagt at lade sig repræsentere af et andet medlem.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed.

I følgende tilfælde kræves dog til beslutning 2/3 af de afgivne stemmer:

 1. Ændring af vedtægterne. For ændring af § 10 og § 18 gælder dog den i nærværende § ‘s sidste afsnit anførte bestemmelse.

 2. Afstemning over forslag, som kan medføre arbejdsstandsning eller en tilsigtet afslutning af en sådan.

 3. Eksklusion i henhold til § 5.

Ved afstemninger og valg har hvert medlem én stemme for hver påbegyndt kr. 10.000 i indbetalt kontingent til Dansk Mode & Textil i forudgående kalenderår.

 • A. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved forslag, der kræver 2/3 stemmeflerhed, når 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede eller repræsenteret.

 • B. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig sammenkaldes en ekstraordinær generalforsamling, der med 2/3 flertal kan tage beslutning uafhængigt af antallet af de tilstedeværende og repræsenterede stemmer.

Litra B kan ikke finde anvendelse vedrørende ændring af § 10 eller § 18.

Såfremt der fremsættes forslag om ændring af § 10 eller § 18 skal et sådant forslag vedtages på 2 på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger og afstemningen finder hver gang sted under iagttagelse af litra A.

§ 11

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal.

Oplysning om datoen for den ordinære generalforsamling meddeles foreningens medlemmer senest i januar måned med angivelse af foreløbig dagsorden samt frist for indsendelse af kandidat-forslag samt dagsordensforslag.

Forslag fra medlemmerne samt opstilling af kandidater til bestyrelsen, må være indleveret skriftligt til foreningen senest 6 uger før generalforsamlingen.

Bestyrelsen udpeger dirigenten.

Indvarslingen til generalforsamlingen, der ledsages af dagsordenen, sendes til medlemmerne senest 3 uger før dagen for generalforsamlingen. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Meddelelse om den af bestyrelsen udpegede dirigent.

 2. Aflæggelse af beretning om Dansk Mode & Textils virke siden seneste generalforsamling.

 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen eller meddelelse om fredsvalg, jfr. § 12.

 5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen.

 6. Eventuelle forslag fra medlemmerne.

 7. Eventuelt.

Alene ”overenskomstmedlemmer”(sektion 1) har stemmeret i forhold til:

 • Ændring af vedtægterne eller beslutninger med direkte eller indirekte konsekvenser i for-hold til DA-medlemskab/forhold, overenskomst-og eller konfliktforhold / konfliktfond.

 • Afstemning over forslag, som kan medføre arbejdsstandsning eller en tilsigtet afslutning af en sådan.

Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen, når den finder det nødvendigt.

Såfremt mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det og anfører, hvilke sager man ønsker behandlet, skal bestyrelsen ligeledes indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. De ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles hurtigst muligt, dog med et varsel på mindst 48 timer. Indkaldelserne skal i alle tilfælde ledsages af dagsordenen.

På generalforsamlinger kan der kun tages beslutning i de på dagsordenen anførte sager.

§ 12

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på minimum 9 og maksimum 12 medlemmer.

Bestyrelsens størrelse fastsættes af den siddende bestyrelse forud for en ordinær generalforsamling og meddeles i indkaldelsen.

Bestyrelsen sammensættes af valgte medlemmer fra Sektion 1 og Sektion 2.

Den sektionsvise fordeling af bestyrelsesposter beregnes ud fra de respektive sektioners andel af det samlede indbetalte DM&T- kontingent i kalenderåret forud for generalforsamlingen. Ingen sektion kan dog have en repræsentation på under 3 bestyrelsesmedlemmer.

De af Sektion 1 valgte medlemmer til foreningens bestyrelse udgør tillige konfliktfondens bestyrelse, der er ansvarlige for overenskomstområdet, driften af konfliktfonden og for at Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter og bestemmelser bliver respekteret i såvel foreningen som i konfliktfonden.

Konfliktfondens bestyrelse udpeger ved sit første møde efter foreningens ordinære generalforsamling sin formand. Formanden er samtidig Dansk Mode & Textils repræsentant i Dansk Arbejdsgiverforenings bestyrelse.

Der vælges ingen suppleanter. I tilfælde af vakance reduceres bestyrelsen med den/de afgående medlemmer, således at der ved næste ordinære generalforsamling sker nyvalg, så bestyrelsen igen består af 9-12 medlemmer.

For at være valgbar til bestyrelsen skal følgende krav være opfyldt:

 • Kandidaten skal repræsentere en medlemsvirksomhed, der har været medlem af Dansk Mode & Textil i minimum 1 år.

 • Kandidaten skal være indehaver af, direktør for eller medlem af direktionen i den pågældende medlemsvirksomhed.

 • Kandidaten skal være opstillet af Dansk Mode & Textils siddende bestyrelse eller af minimum 3 medlemsvirksomheder.

 • Kandidaten skal i øvrigt opfylde de krav, der gælder for valgte bestyrelsesmedlemmer.

 • Opstilling skal ske under iagttagelse af den i § 11 anførte frist.

Den siddende bestyrelse afgør, om ovennævnte betingelser er opfyldt.

Ved opstilling af kandidater skal bestyrelsen iagttage, at opstillingen/-erne ikke forhindrer, at bestyrelsens sammensætning efter valget kan afspejle medlemskredsens sammensætning.

Valg til bestyrelsen foregår på generalforsamlingen ved en skriftlig og hemmelig afstemning. Under valgproceduren må hver stemmeberettiget repræsentant alene afgive stemme ved valg i den sektion, som den pågældende virksomhed er tilknyttet, og maximalt afgive stemme på det antal kandidater, der svarer til det antal medlemmer, der skal vælges i sektionen.

Valgene afgøres ved almindelig stemmeflerhed, således at den, der får flest stemmer, først er valgt osv.

Såfremt det antal kandidater, der er på valg (nyvalg eller genvalg) totalt eller sektionsvis svarer til det antal, der skal vælges, kan bestyrelsen beslutte, at kandidaterne er valgt uden afstemning (fredsvalg).

Valg til bestyrelsen sker for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted. Ingen kan vælges eller genvælges efter det fyldte 65. år.

Ingen koncern/virksomhed kan have mere end 1 repræsentant i bestyrelsen.

Et valgt medlem fratræder altid på datoen for en anmeldelse af betalingsstandsning eller på datoen for et konkursdekrets afsigelse. Dette gælder, uanset om anmeldelsen/dekretet vedrører personen selv eller virksomheden som vedkommende repræsenterer.

§ 13

Bestyrelsen forestår ledelsen af foreningen. Den er beslutningsdygtig, når formanden eller en næstformand og mindst halvdelen af de øvrige medlemmer er til stede.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens / fungerende formands stemme udslaggivende.

Ved visse beslutningsprocesser i foreningen og bestyrelsen – nævnt i vedtægternes § 11 og § 10, pkt. 2 – har alene bestyrelsesmedlemmer valgt af Sektion 1 stemmeret og beslutningskompetence

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 2 andre bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

§ 14

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand samt 2 næstformænd – 1 repræsenterende tekstilsiden og 1 repræsenterende modesiden.

Valgene gælder for 1 år ad gangen.

Såfremt et bestyrelsesmedlem vælges til formand første gang i sin 2. eller 3. bestyrelses-valgperiode, forlænges den pågældendes maksimale valgperiode således, at formandsperioden – forudsat valg/genvalg - kan komme til at udgøre 4 år.

§ 15

Til at lede foreningens administration ansætter bestyrelsen en eller flere direktører – heraf en som administrerende direktør.

Ansættelser skal have tilslutning blandt et flertal af bestyrelsesmedlemmerne, der repræsenterer overenskomstmedlemmerne. Bestyrelsen fastsætter rammerne for direktionens gage og ansættelsesvilkår. Formanden har - med baggrund i rammerne – bemyndigelse til at aftale gage og vilkår med direktionen. Idet bestyrelsesmedlemmerne, der repræsenterer overenskomstmedlemmerne, er ansvarlige for overenskomstområdet, driften af konfliktfonden samt overholdelsen af Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter og bestemmelser, kan disse bestyrelsesmedlemmer alene beslutte, at en administrerende direktør eller en direktør skal opsiges og fratræde. Dette uanset om et flertal i bestyrelsen har en anden holdning.

Den administrerende direktør antager det til foreningens administration fornødne personale og fastlægger den enkeltes arbejdsområde og lønvilkår.

Direktionen deltager i bestyrelsens møder, men uden stemmeret.

Den økonomiske ramme omkring foreningens drift er et budget, der vedtages af bestyrelsen på sidste bestyrelsesmøde før driftsårets begyndelse.

KAP. 5. REGNSKABS- OG INVESTERINGSPOLITIK

§ 16

Med udgangspunkt i grundlæggende krav om høj sikkerhed for kapitalens bevarelse og overholdelse af DA’s særlige bestemmelser i relation til konfliktfonde, fastlægger bestyrelsen politikkerne for investering af formuen i foreningen og konfliktfonden.

Med baggrund i målet om bevarelse af foreningsformuen kan bestyrelsen ikke beslutte formuenedsættende tiltag som større kontingentnedsættelser/-fritagelser/udlodninger/tilbagebetalinger el. lignende. Vedtagelse af sådanne tiltag kan kun ske ved vedtagelse på generalforsamlinger efter de regler, der gælder for ændring af §§ 10 og 18.

Såfremt konfliktfondens formue ikke længere opfylder DA’s minimumskrav skal bestyrelsen i foreningen sikre, at den nødvendige kapital overføres permanent eller midlertidigt fra DM&T's formue

§ 17

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Til at foretage den regnskabsmæssige revision antager bestyrelsen en statsautoriseret revisor.

Formanden, næstformænd og den administrerende direktør er, 2 i forening, berettiget til at tegne foreningen.

Fuldmagt til at tegne foreningen kan også for bestemte områder, f.eks. pengeinstitutter, postvæsen etc., gives til personer i foreningens tjeneste.

Medlemmernes og bestyrelsens økonomiske hæftelse er begrænset til foreningens formue.

KAP. 6. FORENINGENS OPLØSNING

§ 18

I tilfælde af forslag om foreningens opløsning, må generalforsamlingen, før gyldig vedtagelse af forslaget, jfr. § 10, kan finde sted, have vedtaget en fuldstændig plan for opfyldelse eller afvikling af alle foreningen påhvilende økonomiske forpligtelser samt have tilvejebragt fornøden sikkerhed for, at den nævnte plan kan gennemføres. Den del af foreningens formue, der ikke anvendes til afvikling af foreningens økonomiske forpligtelser, skal indgå i en fond eller tilsvarende, som yder støtte til formål af generel branchemæssig interesse f. eks. uddannelse. Fonden skal ledes af en af den afgående bestyrelse udpeget fondsbestyrelse.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 27. september 2013