Arbejdsmiljø i virksomheden

11 dec. 23

I Danmark beskriver arbejdsmiljølovgivningen de regler som er gældende for virksomheder og medarbejdere. Alle virksomheder med ansatte har pligtig til at leve op til reglerne i arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdsmiljø omfatter både det fysiske, psykiske og sociale når man er på en arbejdsplads og arbejdsmiljølovgivningen skal sikre at man som medarbejder ikke kommer til skade på arbejdspladsen – hverken fysisk eller psykisk.

På de fleste områder stiller arbejdsmiljøloven kun meget overordnede krav til, hvordan reglerne for arbejdsmiljøet skal være. Typisk foreskriver loven kun, at arbejdet skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

På de områder, hvor selve arbejdsmiljøloven ikke er detaljeret, suppleres arbejdsmiljøloven med en lang række bekendtgørelser.

Arbejdsmiljøloven tilstræber at skabe:

 • Et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet samt

 • er grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer samt vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.

Som arbejdsgiver har man pligt til at sørge for at det er sikkert og sundt at være medarbejder på arbejdspladsen. I den forbindelse skal arbejdsgiveren være opmærksom på:

 • Der er særlige regler for unge under 18 år - hvor meget de må arbejde, hvornår de må arbejde, med hvilke opgaver, hvilke maskiner og kemikalier mm.

 • Arbejdsgiverne har pligt til at oplære ansatte med tilstrækkelig instruktion i de arbejdsopgaver som den ansatte skal udføre så den ansatte undgår at komme til skade ved arbejdet.

 • Virksomheder/arbejdspladser med mere end 10 ansatte har pligt til at oprette en arbejdsmiljøorganisation med valgt (e) arbejdsmiljørepræsentant(er). Arbejdsmiljørepræsentanten (erne) arbejder sammen med ledelsen om at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø i virksomheden.

 • Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for at nye som gamle medarbejdere ved hvem deres arbejdsmiljørepræsentant (er) er så de har mulighed for at tale om arbejdsmiljøet med denne/disse.

Virksomhederne overholde følgende krav i forhold til arbejdsmiljøloven:

 • Samarbejde om sikkerhed og sundhed med vægt på den indsats arbejdsmiljøorganisationen kan yde.

 • Udarbejdelse af APV.

 • Oplæring og instruktion af medarbejderne.

 • Brugsanvisninger for stoffer og materialer (Kemisk APV).

 • Gennemførelse af lovpligtige eftersyn.

Samarbejdet om sikkerhed og sundhed

Samarbejdet omkring sikkerhed og sundhed varetages mellem arbejdsgiverne, arbejdslederne og de øvrige ansatte via arbejdsmiljøorganisationen og arbejdsmiljørepræsentanterne.  Arbejdsmiljøet vedrører alle i virksomheden. Når arbejdsgiveren, arbejdsledere og medarbejder samarbejder om arbejdsmiljøet, får virksomheden et bedre grundlag for at træffe beslutninger og gennemføre disse. Det giver både bedre og mere effektive løsninger.

Etablering af en arbejdsmiljøorganisation (AMO)

Der er forskellige krav til arbejdsmiljøorganisationen afhængig af virksomhedens størrelse.

Virksomheder med 1-9 ansatte:

Denne størrelse virksomhed har ikke pligt til at oprette en arbejdsmiljøorganisation. Men arbejdsgiver og medarbejdere skal samarbejde om at sikre at arbejdsmiljøet er sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt. Virksomheden skal lave en årlig arbejdsmiljødrøftelse, der skal udarbejdes APV, samt arbejdes med overordnede og daglige arbejdsmiljøopgaver.

Virksomheder med 10-34 ansatte:

Her skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed organiseres i en arbejdsmiljøorganisation bestående af 1 eller flere arbejdsledere, som udpeges af ledelsen og 1 eller flere arbejdsmiljørepræsentanter som vælges blandt medarbejderne og med arbejdsgiverne eller en repræsentant som formand. Arbejdsmiljøorganisationen varetager både de daglige og de overordnede opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed.

Virksomheder med mere end 35 ansatte:

Her skal samarbejdet organiseres således at der oprettes en arbejdsmiljøorganisation med to niveauer. Dvs.:  

 • En eller flere grupper varetager de daglige opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed. Denne gruppe består af 1 udpeget arbejdsleder og 1 valgt arbejdsmiljørepræsentant.

 • Et eller flere udvalg varetager de overordnede opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed.

Arbejdsgiveren fastsætter i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne antallet af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen under hensyntagen til virksomheden og dens arbejdsmiljøforhold. Antallet skal i øvrigt fastsættes således at de ansatte, inden for deres arbejdstid, har mulighed for at drøfte arbejdsmiljøforhold med arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere. Der skal være mindst lige så mange arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen.

Det løbende samarbejde og arbejdsgiverens forpligtelser

Arbejdsgiverne skal hvert år i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år og fastlægge hvordan det skal foregå. I virksomheder med en arbejdsmiljøorganisation skal det ske i samarbejde med denne.

I virksomheder med 1-9 ansatte skal arbejdsgiveren hvert år drøfte med de ansatte og arbejdslederne, om der er den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø til stede i virksomheden.

Derudover er arbejdsgiveren forpligtet til følgende:

 • Sørge for at medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen får den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, inden 3 måneder efter valg. Arbejdsgiveren skal sørge for at der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen vedrørende supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Første år efter valg har arbejdsmiljørepræsentanterne ret til 2 dages supplerende uddannelse. Efterfølgende år, 1½ dags supplerende uddannelse.

 • Afholde udgifterne ved arbejdsmiljørepræsentantens hverv og godtgøre arbejdsmiljørepræsentantens tab af indtægt.

 • Sørge for at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen får en efter forholdene rimelig tid til rådighed til at varetage deres pligter i arbejdsmiljøarbejdet.

 • Give medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen mulighed for at erhverve sig den fornødne viden om eller uddannelse i arbejdsmiljømæssige spørgsmål.

 • Give medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen mulighed for at deltage i planlægning når der er tale om arbejdsmiljøområdet på arbejdspladsen.

 • Give medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen mulighed for at koordinere deres samarbejde.

Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af sine forhold på lige vis med en tillidsrepræsentant indenfor tilsvarende faglige område.

Arbejdstilsynet skal ved besøg i virksomheden normalt tage kontakt til relevante arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen. Disse har fri adgang til at forelægge spørgsmål af sikkerheds- og sundhedsmæssig art for Arbejdstilsynet.

Arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljøloven på danskelove.dk

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø på Arbejstilsynets hjemmeside

Guide til arbejdsgivere – Få styr på de vigtigste lovkrav til dig som arbejdsgiver